ตำราราม POL2301 (PA210) 62099 องค์การและการจัดการในภาครัฐ

69฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องการองค์การและการจัดการในภาครัฐ

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญขององค์การและการบริหาร

บทที่ 2 สิ่งแวดล้อมขององค์การสาธารณะ

บทที่ 3 ความสำเร็จและกลไกในการบริหารงานสาธารณะ

บทที่ 4 ยุทธวิธีและขอบเขตในการสึกาาองค์การและการจัดการ

ส่วนที่ 2 พัฒนาการของทฤษฎีองค์การและการบริหาร

บทที่ 5 ทฤษฎีองค์การและการบริหารตามแนวคิดสมัยเก่า

บทที่ 6 ทฤษฎีองค์การกลุ่มมนุษยสัมพันธ์

บทที่ 7 ทฤษฎีองค์การร่วมสมัย

ส่วนที่ 3 โครงสร้างและการออกแบบองค์การ

บทที่ 8 ความเข้าใจเรื่องโครงสร้างและการออกแบบองค์การ

บทที่ 9 วัตถุประสงค์ขององค์การ

บทที่ 10 สายการบังคับบัญชา

บทที่ 11 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

บทที่ 12 การมอบหมายอำนาจหน้าที่

บทที่ 13 การรวมและการกระจายอำนาจ

บทที่ 14 ช่วงการบังคับบัญชาและเอกภาพในการบังคับบัญชา

บทที่ 15 การแบ่งหน้าที่และลักษณะของการปฎิบัติงานในองค์การ

บทที่ 16 การออกแบบองค์การ

ส่วนที่ 4 กระบวนการบริหารองค์การ

บทที่ 17 การวางแผนองค์การ

บทที่ 18 การตัดสินใจในองค์การ

บทที่ 19 ระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อความเข้าใจ

บทที่ 20 การควบคุมองค์การ

บทที่ 21 การจูงใจและภาวะผู้นำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg