ตำราราม POL4329 63039 แรงงานศึกษา

83฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 ประวัติศาสตร์แรงงาน

บทที่ 2 เศรษฐศาสตร์การเมืองของแรงงานและสังคมไทย : ตอนที่ 1

บทที่ 3 เศรษฐศาสตร์การเมืองของแรงงานและสังคมไทย : ตอนที่ 2

บทที่ 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับขบวนการแรงงาน

บทที่ 5 ระบบความสัมพันธ์ทางอำนาจในการผลิต

บทที่ 6 ขบวนการแรงงานไทยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 – พ.ศ.2519

บทที่ 7 การบริหารแรงงานของภาครัฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg