,

สรุป ENS3104 (EN327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

51฿

สรุป ENS3104 (EN327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

สรุป ENS3104 (EN327) ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์

สารบัญ

ตอนที่ 1:กลวิธีอ่าน

บทที่ 1 ทักษะการอ่านให้เข้าใจง่าย

บทที่ 2 การอ่านเพื่อความเข้าใจเนื้อหาสาระ และการอ่านตีความ

ตอนที่ 2:ทักษะการอ่านหาความหมายจากหน่วยชี้แนะ

บทที่ 3 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างประโยค

บทที่ 4 การอ่านหาความหมายจากโครงสร้างคำศัพท์ และคำชี้แนะในบริบท

บทที่ 5 การอ่านหาความหมายจากการเขียนที่มีนัยต่างๆ

ตอนที่ 3:ทักษะการอ่านงานวิชาการและอ่านหนังสือพืมพ์

บทที่ 6 ทักษะการอ่านตำราและเอกสารวิขาการ

บทที่ 7 ทักษะการอ่านหนังสือพิมพ์

Reading Passages

Pre-test

บทที่ 1 Passage 1-7

บทที่ 2 Passage 1-6

บทที่ 3 Passage 1-9

บทที่ 4 Passage 1-12

บทที่ 5 Passage 1-7

ราคา 51 บาท

จัดทำโดย ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

 

Scroll to Top