คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร

* พระราชบัญญัติ พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2550 

* พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

* พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 

* พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4พ.ศ. 2562 

* พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ.2542 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร

* ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

* ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร

* ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

* แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 1.                                                                

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการเกษตร ชุดที่ 3. 

* แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งาน     

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,