ตำราราม LAW4045 (LAW4145) 62076 กฎหมายว่าด้วยการเกษตร อ.ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต์

177฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ

บทที่ 2 นโยบายด้านการเกษตรของรัฐ

บทที่ 3 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยการชลประทาน ทรัพยากรน้ำ และการประมง

บทที่ 6 กฎหมายว่าด้วยพืช สัตว์ และปัจจัยการผลิต

บทที่ 7 กฎหมายว่าด้วยเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร

บทที่ 8 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ

บทที่ 9 ตราศาลทางกฎหมายระหว่างปะเทศเกี่ยวข้องกับการเกษตร

ปีที่พิมพ์:เมษายน2562

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg