ตำราราม LAW3005 (LAW3105) 57221 กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 รศ.วินัย ล้ำเลิศ

110฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 ข้อความเบื้องต้น บทที่ 1-2

หมวดที่ 2 คู่ความ บทที่ 1-5

หมวดที่ 3 เขตอำนาจศาล บทที่ 1-2

หมวดที่ 4 คำฟ้อง

หมวดที่ 5 คำให้การ

หมวดที่ 6 ฟ้องแย้งและการหักหนี้ บทที่ 1-2

หมวดที่ 7 คำคู่ความและเอกสารในคดีการตรวจรับคำคู่ความการยื่นและการส่งคำคู่ความและเอกสารอย่างอื่น

หมวดที่ 8 ผู้พิพากษาที่ทำการพิจารณาพิพากษาคดี

หมวดที่ 9 อำนาจและหน้าที่ของศาลในการพิจารณาคดี บทที่ 1-10

หมวดที่ 10 ลำดับการดำเนินคดี การนั่งพิจารณาคดี การเลื่อนการพิจารณา

หมวดที่ 11 คู่ความมรณะ

หมวดที่ 12 วิธีพิจารณาในศาลขั้นต้น

ส่วนที่ 1 ตอนที่1 บทที่ 1-5

ตอนที่ 2 คดีไม่มีข้อพิพาท

ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น บทที่ 1-4

หมวดที่ 13 คำพิพากษาและคำสั่ง บทที่ 1-3

หมวดที่ 14 ค่าฤชาธรรมเนียม

บรรณานุกรม

พิมพ์ครั้งที่ 1(ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ.2557

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg