ตำราราม LAW2116 (LAW2016) 63100 กฎหมายธุรกิจ(ผศ.ดร.สลิล สิรพิทูร)

49฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 นิติกรรมและสัญญา

บทที่ 1 นิติกรรม

บทที่ 2 สัญญา

ส่วนที่ 2 องค์กรธุรกิจ

บทที่ 3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ

บทที่ 4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด

บทที่ 5 บริษัทจำกัด

บทที่ 6 บริษัทมหาชน

ส่วนที่ 3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ

บทที่ 7 กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บทที่ 8 กฎหมายทะเบียนพาณิชย์

บทที่ 9 กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดความผิด เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท์จำกัด

ส่วนที่ 4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี

บทที่ 10 กฎหมายการบัญชี

บทที่ 11 กฎหมายวิชาชีพบัญชี

ปีที่พิมพ์:กรกฎาคม2563

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1 kg