คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) กรมคุมประพฤติ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด (พนักงานราชการเฉพาะกิจ) กรมคุมประพฤติ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ

* พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติคุมประพฤติพ.ศ. 2559

* นโยบายรัฐบาล

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

* แผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ

* นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2564

* นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ

* การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ

* แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,