คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ปี 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์ 

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540 

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 

* กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2564

* กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2563 

* พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562 

* กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินห้องชุดและการจัดทำบัญชีราคาประเมินห้องชุด พ.ศ. 2563 

* กฎกระทรวงการกำหนดราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การจัดทำบัญชีราคาประเมิน ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และแผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดินพ.ศ. 2563 

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                        

* แนวข้อสอบหลักการบัญชีเบื้องต้น          

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน 

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* หลักการทั่วไปที่ใช้สำหรับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1 

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.