คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

* ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* การจดบันทึกและสรุปรายงาน การจัดรายงานการประชุม

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารงบประมาณ

* การเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานพัสดุ

* แนวข้อสอบการเขียนหนังสือราชการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบงานการเงินและบัญชี

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุดที่ 2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,