กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น

270฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสาคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจากัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคาร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน
หนังสือเล่มนี้ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นาไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม
สารบัญ
1. การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
2. ลาออก
3. ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
4. เลิกจ้าง
5. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
6. ค่าชดเชย
7. ค่าชดเชยพิเศษ
8. เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
9. ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง
10. ใบผ่านงาน
11. การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg