คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์

* ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

* ข้อบังคับกรมธนารักษ์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมธนารักษ์ พ.ศ. 2558

* ระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคา ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535 และ ฉบับที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2538

* ความรู้ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

* ความรู้เกี่ยวกับการคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบความสามารถการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวางแผน

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การจัดทำยุทธศาสตร์

* การประสานงานและการบริหารจัดการ

* การติดตามและประเมินผล

* การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,