คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

* พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* การพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบงาน

* การวางแผนกำลังคน

* การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง

* หลักการและแนวทางในการสรรหาและเลือกบุคลากร

* การบรรจุและแต่งตั้ง

* การฝึกอบรม การพัฒนาบุคคล และเครื่องมือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร

* การเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ

* การคุ้มครองระบบคุณธรรม

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่2.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนักไม่ระบุ
รูปแบบการจัดส่ง

,