หนังสือ กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) เล่ม 3

342฿

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

กฎหมาย แพ่งพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2564) เล่ม 3
ผู้แต่ง : วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
สารบัญ

บัญชีเดินสะพัด การคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีเดินสะพัด การสิ้นสุดของสัญญาบัญชีเดินสะพัด การจำนองหรือค้ำประกันสัญญาบัญชีเดินสะพัด ประกันภัย สัญญาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยผู้รับประโยชน์ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในที่ประกันภัย หน้าที่เปิดเผยข้อความจริง การโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิด ผู้รับประกันรับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัย อายุความ สัญญาประกันภัยค้ำจุน ประกันชีวิต ตั๋วเงิน บทเบ็ดเสร็จทั่วไป ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน เช็ค อายุความ ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม การแก้ไขข้อความสำคัญในตั๋วเงิน ลายมือชื่อในตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินหายหรือถูกลัก หุ้นส่วน-บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ครอบครัว การหมั้น การสมรส ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา สัญญาระหว่างสมรสในเรื่องทรัพย์สิน สินส่วนตัวและสินสมรส การจัดการสินสมรส หนี้ร่วม ความเป็นโมฆะของการสมรส การสิ้นสุดแห่งการสมรส การหย่า บิดามารดากับบุตร การฟ้องคดีไม่รับเด็กเป็นบุตร การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร การฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตร สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาและบุตร ผู้ใช้อำนาจปกครองทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ความปกครอง บุตรบุญธรรม ค่าอุปการะเลี้ยงดู

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg