สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)

342฿

คำอธิบาย

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 1 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)
* เขตอำนาจ
* ศาลที่จะเสนอคำฟ้อง
* การดำเนินกระบวนพิจารณาต่อศาลอื่นที่ไม่มีเขตอำนาจ
* การตรวจคำคู่ความและเอกสาร
* การขยายหรือย่นระยะเวลา
* การวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย
* การพิจารณาผิดระเบียบ
*คู่ความมรณะ
* คู่ความ
* คำพิพากษาหรือคำสั่ง
* การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำ คำพิพากษาผูกพันคู่ความฟ้องซ้ำ และฟ้องซ้อน *

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg