คู่มือสอบนิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกร พนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน กรมชลประทาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2585 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2530

* พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* สรุปประเด็นน่าออกสอบตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.

* พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542                                   11

* พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564                  177

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564                                                                          178

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                                      183

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                          211

* พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                                          216

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562                                                         226

* ความรู้เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา                                                                            230

* ความรู้เกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิดทางแพ่งและอาญา

* ความรู้เกี่ยวกับงานคดีปกครอง                                                                                     242

* ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสอบสวน                                                                                   244

* แนวข้อสอบนิติกรรมและสัญญา                                                                             254

* แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                            264

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,