คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมป่าไม้ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้

*

* กฎหมาย
สารบัญ
ญัติ

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา

*

* กฎหมายวิธีสบัญญัติ

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

* แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

*

* กฎหมายมหาชน

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2564

*

* กฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

* พระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2559

* พระราชบัญญัติ สวนป่า พ.ศ. 2535

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558

* พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545

* พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ สถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,