คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง(ด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการขนส่ง(ด้านการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) กรมเจ้าท่า ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจ้าท่า

* แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

* ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548

* แนวข้อสอบ ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และการจ่ายเงินสินบนรางวัล พ.ศ. 2548

* ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการขอรับหนังสือรับรอง ขีดความสามารถของอู่เรือ พ.ศ. 2547

* ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยการปฏิบัติราชการสำหรับการชำระค่าธรรมเนียม พิเศษ พ.ศ. 2547

* ระเบียบกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองความปลอดภัยในการใช้แพ ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2551

* ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พ.ศ. 2553

* ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการพาณิชย์นาวี

* ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์

* ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับกิจการขนส่งทางทะเล

* ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ

* แนวข้อสอบรวมนักวิชาการขนส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,