คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป องค์การบริหารส่วนจังหวีัดพะเยา ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบการใช้ภาษาไทย

* พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* ความรู้เรื่องการจัดการความรู้

* ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป

* การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)

* การบริหารจัดการองค์กร

* ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ

* ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

* การบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบงานธุรการ

* แนวข้อสอบงานสารบรรณ

* แนวข้อสอบความรู้ด้านพัสดุ

* แนวข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล

* แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป

* แนวข้อสอบข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,