คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บเล่มติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย

* ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ

* ความรู้ด้านสภาพแวดล้อม สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

* แนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง การบริหารราชการ สถานการณ์ปัจจุบัน ฯลฯ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

* ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ การติดตามและประเมินผล

* การบริหารเชิงกลยุทธ์

* การบริหารจัดการ

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT2020)

* โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structure and Algorithm)

* ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* ระบบการสื่อสารข้อมูล

* ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

* เเนวโน้มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโลกอนาคต

* การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,