คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยายและแผน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยายและแผน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2552)

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* นโยบายรัฐบาล

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ

* การจัดทำงบประมาณภาครัฐ

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

* การติดตามและประเมินผล การกำหนดตัวชี้วัด

* การจัดทำแผนปฏิบัติการ

* ความรู้ด้านการบริหารจัดทำงบประมาณ

* มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001

* ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

* ความรู้ด้านการประสานงาน

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,