คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรมท่าอากาศยาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

* ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560

* ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554

* แนวข้อสอบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* หลักการสื่อสาร

* การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

* การเขียนข่าวและรายงานข่าว

* การเขียนบรรยายภาพข่าว

* การจัดนิทรรศการ

* การวิเคราะห์ประเด็น และการแปล

* การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์

* ความรู้เกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย การผลิตวีดิทัศน์ การออกแบบเว็บ กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์

* การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์

* การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์

* การประเมินผลการประชาสัมพันธ์

* การสื่อสารในยุคดิจิทัล

* การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media

* จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ ประชาสัมพันธ์ชุดที่ 5.

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,