คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมชลประทาน ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน

* การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Word

* แนวข้อสอบ Microsoft Word

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

* แนวข้อสอบ Microsoft Excel

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

* แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint

* ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Outlook Express

* แนวข้อสอบ Outlook Express

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.

* ทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,