ชีทราม LAW1104 / LAW1004 / LA104/ LW104 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

68฿

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

คำอธิบาย

LAW1104 / LAW1004 / LA104/ LW104 สรุปความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

*

*

*

*

*

* เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์

*

*

*

*

* เนื้อหาประกอบด้วย ภาคที่ 1 บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 ลักษณะของกฎหมาย บทที่ 3 ระบบกฎหมาย บทที่ 4 ที่มาของกฎหมาย บทที่ 5 การแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย บทที่ 6 ลำดับชั้นของกฎหมายลายลักษณ์อักษร บทที่ 7 วันเริ่มใช้บังคับและวันสิ้นสุดแห่งการใช้บังคับของกฎหมาย บทที่ 8 ขอบเขตที่กฎหมายจะใช้บังคับ บทที่ 9 การตีความกฎหมาย บทที่ 10 การอุดช่องว่างแห่งกฎหมาย ภาคที่ 2 บทที่ 1 สิทธิ บทที่ 2 บุคคลตามกฎหมาย บทที่ 3 กฎหมายกับความสัมพันธ์ภายในครอบครัว บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยมรดก บทที่ 5 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์และทรัพย์สิน บทที่ 6 กระบวนการยุติธรรม ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ล่าสุด ในการจุดทำสรุปชุดนี้ ทางผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลจากตำรา คำบรรยายของอาจารย์ผู้สอน และข้อสอบภาคเก่า นำมาวิเคราะห์และสรุปประเด็นสำคัญที่ออกสอบเป็นประจำ อีกทั้งยังได้ใช้ข้อมูลจากกฎหมายเล่มอื่น ๆ ของท่านักวิชาการกฎหมาย เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ส่วนประเด็นสำคัญที่มักออกสอบบ่อย ๆ นั้นก็ได้ทำเครื่องหมายดอกจัน (

* ) ไว้ เพื่อนนักศึกษาควรอ่านทำความเข้าใจและจำจุดสำคัญนั้นให้ได้ เมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจดีแล้วขอแนะนำให้ลองทดสอบทำข้อสอบในภาคเก่า ๆ เพื่อความมั่นใจก่อนเข้าสอบจริง มีทั้งหมด 124 หน้า

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg