คู่มือสอบสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สาขาฟิสิกส์ พฐ. 41-42. ปี 64 BC-36620

240฿252฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: KP-36620 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สาขาฟิสิกส์ พฐ. 41-42. ปี 64 BC-36620 รูปเล่ม : ปกแข็ง
สารบัญ

*

* ความรู้เกี่ยวกับสาขาฟิสิกส์

* เจาะแนวข้อสอบรวม สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 1

* เจาะแนวข้อสอบรวม สาขาฟิสิกส์ ชุดที่ 2

*

* ภาษาไทย

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3

* แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 4

*

* ภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ(Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

*

* วิชาความสามารถทั่วไป

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,