คู่มือภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64

230฿243฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือภาค ก. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์

* แนวข้อสอบภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

* แนวข้อสอบการอ่านจับใจความสำคัญ

* แนวข้อสอบการสรุปความและการตีความจากบทความ

* แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป

* แนวข้อสอบอนุกรม

* แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์

* แนวข้อสอบเงื่อนไขภาษา

* แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* แนวข้อสอบการเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* แนวข้อสอบสรุปเหตุผล

* แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย

* วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

* ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* แนวข้อสอบสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสำนักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* ข้อกำหนดทางจริยธรรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พ.ศ. 2561

* วิชาภาษาอังกฤษ

* แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)

* แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

* แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)

* แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

* แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบการจัดส่ง

,