คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านการเงินและบัญชี) สำนักงานศาลปกครอง  ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านการเงินและบัญชี) สำนักงานศาลปกครองปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง

* สาระสำคัญของแผนแม่บทศาลปกครอง ระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561-2580)

* พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561

* พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

* การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ

* การบัญชีการเงิน การบัญชีต้นทุน

* การจัดทำรายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน

* การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

* แนวข้อสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

* แนวข้อสอบมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบการเงินและบัญชี ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน