คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

* ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)

* แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ

* ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

* นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

* การวิเคราะห์นโยบายและแผน

* การวางแผน

* การจัดทำแผนงาน /โครงการ

* การวิเคราะห์โครงการ

* การวางแผนเชิงกลยุทธ์

* การบริหารแผนงานและโครงการ

* การติดตามและประเมินผล

* การจัดทำงบประมาณ

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม