คู่มือสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบพนักงานเดินหมาย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมบังคับคดี

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่1.

* เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ชุดที่2.

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

* พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง