หนังสือ เก่งคิดพิชิตสอบ โจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์ ป.6 มั่นใจเต็ม 100

252฿

คำอธิบาย

แบบฝึกหัดเน้นการวิเคราะห์และแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาทางวิชาคณิตศาสตร์ ป.6 โดยออกแบบเพื่อช่วยให้นักเรียนฝึกการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แบบฝึกหัดจะประกอบไปด้วยโจทย์ปัญหาหลากหลายแบบทั้งโจทย์ปัญหาแบบระคน และเศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม การแปลงหน่วยวัดและการชั่งตวงวัด ช่วยเสริมทักษะให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเนื้อหาอ้างอิงตามหลักสูตรของ สพฐ. จึงสามารถใช้ร่วมกับหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ ท้ายเล่มยังเพิ่มเติมด้วยแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาคเข้มข้นจำนวนทั้งหมด 100 ข้อ เพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อมกับการสอบทุกครั้งอย่างมั่นใจ 1. ฝึกฝนการตีโจทย์และแสดงวิธีทำหาคำตอบโจทย์ปัญหา ว่าต้องใช้การบวก ลบ คูณ หรือหาร 2. แบบฝึกหัดโจทย์คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ช่วยให้นักเรียนคุ้นเคยกับข้อสอบแบบโจทย์ปัญหา 3. โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์อ้างอิงหลักสูตร สพฐ. พร้อมแนวข้อสอบกลางภาค-ปลายภาค

  • สารบัญ
  • ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 6 พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และรูปทรงอื่นๆ ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 7 พื้นที่วงกลม ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 8 ร้อยละ และดอกเบี้ย ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 9 ปริมาตร และความจุ ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 10 เรื่องเงิน ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 บทที่ 11 การตวง ตัวอย่างแบบฝึกหัด ชุดที่ 1, ชุดที่ 2, ชุดที่ 3 แนวข้อสอบกลางภาค แนวข้อสอบชุดที่ 1 แนวข้อสอบชุดที่ 2 แนวข้อสอบปลายภาค แนวข้อสอบชุดที่ 1 แนวข้อสอบชุดที่ 2

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg