หนังสือ Hello English World P2 : Practice workbook สำหรับ ป.2

266฿

คำอธิบาย

หนังสือแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ ป.2 สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ เพื่อให้เด็กจำและแปลคำศัพท์ได้ ตรงตามหลักสูตรแกนใหม่ ฉบับปรับปรุง 2560 เหมาะสำหรับฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้าน หรือเป็นการบ้านเสริมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน มีเฉลยแยกเล่ม 1.เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง ฉบับปรับปรุง 2560 2.สรุปเนื้อหาสั้นกระชับ แบบฝึกหัดเยอะจุใจ 3.เฉลยแยกเล่ม

  • สารบัญ
  • Practice Unit 10 Unit 11 These / Those These / Those Practice Unit 11 Unit 12 What are these? เหล่านี้คืออะไร? What are these? เหล่านี้คืออะไร? What are those? เหล่านั้นคืออะไร? Practice Unit 12 Unit 13 Occupations อาชีพ คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ Practice Unit 13 Unit 14 Pronoun คำสรรพนาม Pronoun Practice Unit 14 Unit 15 การใช้ Is, Am, Are Is / Am / Are การใช้ is, am, are ในโครงสร้างประโยคบอกเล่า การใช้ is, am, are ในโครงสร้างประโยคปฏิเสธ การใช้ is, am, are ในโครงสร้างประโยคคำถาม Practice Unit 15 Unit 16 การใช้ Has / Have (มี) การใช้ Has / Have ในประโยคบอกเล่า การใช้ Has / Have ในประโยคปฏิเสธ Practice Unit 16 Unit 17 Color สี คำศัพท์เกี่ยวกับสี Practice Unit17 Unit 18 Animal สัตว์ คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ Practice Unit 18 Unit 19 Clothes เสื้อผ้า คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้า Practice Unit 19 Unit 20 Days & Months วันและเดือน Days of the week Months Practice Unit 20 Unit 21 How many …?, There is, There are มีจำนวนเท่าไร? How many There is There are Practice Unit 21 Unit 22 Opposite คำตรงข้าม คำคุณศัพท์คืออะไร การใช้คำตรงกันข้ามในประโยค Practice Unit 22 Unit 23 In / On / Under / in front of (การบอกตำแหน่งสิ่งของ) คำบุพบท (Preposition) Practice Unit 23 Unit 24 verb คำกริยา verb (คำกริยา) คืออะไร Practice Unit 24 Unit 25 Can บอกความสามารถ การใช้ Can ในประโยคบอกเล่า การใช้ Can ในประโยคปฏิเสธ การใช้ Can ในประโยคคำถาม Practice Unit 25 Unit 26 What time is it? ตอนนี้เป็นเวลากี่โมง การถามเวลา การถามถึงเวลาของกิจกรรมที่ทำ Practice Unit 26 Unit 27 Vegetables and Fruits ผักผลไม้ Vegetables ผัก Fruits ผลไม้ Practice Unit 27 Unit 28 Foods and Drinks อาหารและเครื่องดื่ม Foods อาหาร Drinks เครื่องดื่ม Practice Unit 28 Unit 29 Places คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ คำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่ Practice Unit 29 Unit 30 vehicle ยานพาหนะ คำศัพท์เกี่ยวกับยานพาหนะ Practice Unit 30

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg