หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (วรรณคดีลำนำ)

162฿

คำอธิบาย

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็กรักและอนุรักษ์วรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติ แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ กระต่ายไม่ตื่นตูม บทที่ ๒ แม่ไก่อยู่ในตะกร้า บทที่ ๓ เด็กเอ๋ยเด็กน้อย บทที่ ๔ ลูกแกะของซาฟียะห์ บทที่ ๕ กาเหว่าที่กลางกรุง บทที่ ๖ ธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อย พินิจวรรณกรรม

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg