หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๔ (ภาษาพาที)

180฿

คำอธิบาย

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ เรื่องขนมไทยไร้เทียมทาน บทที่ ๒ เรื่องออมไว้กำไรชีวิต บทที่ ๓ เรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้น บทที่ ๔ เรื่องภูมิใจมรดกโลก บทที่ ๕ เรื่องชีวิตที่ถูกเมิน บทที่ ๖ เรื่องโอม! พินิจมหาพิจารณา บทที่ ๗ เรื่องแรงพิโรธจากฟ้าดิน บทที่ ๘ เรื่องไวรัสวายร้าย บทที่ ๙ เรื่องสนุกสนานกับการเล่น บทที่ ๑๐ เรื่องหนูเอยจะบอกให้ บทที่ ๑๑ เรื่องคนดีศรีโรงเรียน บทที่ ๑๒ เรื่องสารพิษในชีวิตประจำวัน บทที่ ๑๓ เรื่องอย่างนี้ดีควรทำ บทที่ ๑๔ เรื่องกระดาษนี้มีที่มา บทที่ ๑๕ เรื่องรักที่คุ้มภัย บทที่ ๑๖ เรื่องธรรมชาตินี้มีคุณ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg