หนังสือ รวมแบบฝึกภาษาไทย ป.๓ (ภาษาพาที)

203฿

คำอธิบาย

ภาษาไทย เป็นวิชาที่มุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาทักษะทางภาษาจากการอ่าน เขียน ฟัง ดู พูดในเรื่องราวที่น่าสนใจ สร้างกระบวนการคิดและบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกในเล่มมีเนื้อหาสอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยใช้เทคนิคหรือรูปแบบของแบบฝึกที่ช่วยให้เด็กดึงศักยภาพของตนออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

  • สารบัญ
  • บทที่ ๑ ปฏิบัติการสายลับจิ๋ว บทที่ ๒ แต่เด็กซื่อไว้ บทที่ ๓ ป่านี้มีคุณ บทที่ ๔ อาหารดีมีสุข บทที่ ๕ ทำดี…อย่าหวั่นไหว บทที่ ๖ พลังงานคือชีวิต บทที่ ๗ ความฝันเป็นจริงได้ บทที่ ๘ ภูมิใจภาษาไทยของเรา บทที่ ๙ คิดไป รู้ไป บทที่ ๑๐ นอกเมือง…ในกรุง บทที่ ๑๑ ส่งข่าว…เล่าเรื่อง บทที่ ๑๒ ประชาธิปไตยใบเล็ก บทที่ ๑๓ ของดีในตำบล บทที่ ๑๔ ธรรมชาติเจ้าเอย บทที่ ๑๕ เล่นคำทาย บทที่ ๑๖ บันทึกความหลัง

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg