หนังสือ แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)

257฿

คำอธิบาย

หนังสือ “แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ป.1 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)” เล่มนี้ เป็นแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มเติมกระบวนการคิดให้กับนักเรียน ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับแบบเรียนของ สสวท. ตรงตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา ในส่วนท้ายของแต่ละบทเรียนยังมีแนวข้อสอบ เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นไปได้ รายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเล่มนี้ – แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกับแบบเรียนหลักสูตรใหม่ของ สสวท – แบบทดสอบท้ายบท เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในแต่ละบทเรียน – เฉลยทุกแบบฝึกหัดอย่างละเอียดใน QR-CODE

  • สารบัญ
  • บทที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0 บทที่ 2 การบวกจำนวนสองจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 10 บทที่ 3 การลบจำนวนสองจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 10 บทที่ 4 จำนวนนับ 11 ถึง 20 บทที่ 5 การบวก การลบจำนวนนับไม่เกิน 20 บทที่ 6 แผนภูมิรูปภาพ บทที่ 7 การวัดน้ำหนัก บทที่ 8 การบอกตำแหน่งและอันดับที่ บทที่ 9 รูปเรขาคณิต บทที่ 10 จำนวนนับ 21 ถึง 100 บทที่ 11 การวัดความยาว บทที่ 12 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100 บทที่ 13 การลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน 100 บทที่ 14 โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg