หนังสือ คู่มือ 8 วิชา ป.5 สรุปใจความ & เก็งสอบ

351฿

คำอธิบาย

การสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาที่ดีควรต้องมีเครื่องมือช่วยในการพัฒนาเด็กให้เข้าใจในเนื้อหาของแต่ละวิชาอย่างถ่องแท้ จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปต่อยอดระดับที่สูงขึ้นได้โดยไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่าย ซึ่งแบบฝึกหัดและแบบทดสอบในหนังสือเล่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ในการเรียนรู้วิชาต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กทำคะแนนสูงขึ้นกว่าเดิมทั้งกลางภาคและปลายภาคได้อย่างน่าพอใจ แบบทดสอบหลากหลาย น่าสนใจ ท้าทายความสามารถของเด็ก อ่านง่าย สบายตา และครอบคลุมเนื้อหาทุกบทเรียน

  • สารบัญ
  • 1. วิชาคณิตศาสตร์ (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด) 2. วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที) (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด) 3. วิชาภาษาไทย (วรรณคดีลำนำ) (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด) 4. วิชาวิทยาศาสตร์ (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด) 5. วิชาภาษาอังกฤษ (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบทดสอบ) 6. วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สรุปเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัด) 7. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (แบบทดสอบ) 8. วิชาวิทยาการคำนวณ (แบบทดสอบ) 9. สุขศึกษา (แบบทดสอบ) 10. วิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ (แบบทดสอบ)

ผลิตโดย Think Beyond จัดจำหน่ายโดยThe Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg