สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)

352฿

คำอธิบาย

สัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 (สมชัย ฑีฆาอุตมากร ผู้พิพากษา)
* การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล
* คำฟ้อง
* คำให้การและฟ้องแย้ง
* ทิ้งคำฟ้องและถอนคำฟ้อง
* การแก้ไขคำฟ้องหรือคำให้การ
* คดีไม่มีข้อพิพาท
* วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
* หลักทั่วไปของการอุทธรณ์
* ข้อจำกัดสิทธิอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
* หลักเกณฑ์การอุทธรณ์
* การอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณา
* กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการอุทธรณ์
* คำแก้อุทธรณ์
* การฎีกา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg