หนังสือ คู่มือเตรียมสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากร ( Tax Auditor) วิชาการบัญชีอากร ฉบับสมบูรณ์

266฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบผู้สอบภาษีอากรเล่มนี้ ได้สรุปเนื้อหาที่ผู้อ่านควรรู้และมีการออกสอบบ่อยครั้งไว้อย่างครบถ้วน โดยผู้เขียนที่มีประสบการติวสอบมากว่า 20 ปี พร้อมยกตัวอย่างประกอบและแสดงวิธีทำไว้อย่างละเอียด อีกทั้งยัง

มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำถึง 6 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ก่อนสอบจริง
จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้
1. มีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำถึง 6 ชุด พร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
2. เขียนโดยผู้สอบ (CPA, TA ) ที่มีประสบการณ์ติวมากกว่า 20 ปี
 • สารบัญ
 • บทที่ 1 กรอบแนวคิดในรายงานทางการเงิน
  บทที่ 2 งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
  บทที่ 3 สินค้าคงเหลือ
  บทที่ 4 การคำนวณค่าเสื่อมราคา
  บทที่ 5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
  บทที่ 6 ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ
  บทที่ 7 การขายผ่อนชำระและให้เช่าซื้อ
  บทที่ 8 การรับรู้รายได้กิจการรับเหมาก่อสร้าง
  บทที่ 9 หนี้สินโดยประมาณ
  บทที่ 10 เงินลงทุนในหลักทรัพย์
  ฯลฯ

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg