หนังสือ แนวข้อสอบบรรจุราชการท้องถิ่น ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ธุรการ และบุคลากร (ภาค ข)

252฿

คำอธิบาย

ทางคณะผู้จัดทำและสำนักพิมพ์ ได้ร่วมกับทีมคณาจารย์ผู้มีความสามารถและประสบการณ์ สร้างสรรค์หนังสือ คู่มือเล่มนี้ขึ้นมา อย่างครบถ้วนในเนื้อหาที่ต้องสอบ เพื่อให้เป็นคู่มือที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ภายใต้การอัพเดทที่ทันสมัย เพิ่มโอกาสในการสอบผ่าน ให้สูงขึ้น

 • สารบัญ
 • – ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ธุรการและบุคลากร (ภาค ข)
  – แนวข้อสอบชุดที่ 1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
  – แนวข้อสอบชุดที่ 2 พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547
  – แนวข้อสอบชุดที่ 3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
  – แนวข้อสอบชุดที่ 4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538
  – แนวข้อสอบชุดที่ 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  – แนวข้อสอบชุดที่ 6 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
  – แนวข้อสอบชุดที่ 7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
  – แนวข้อสอบชุดที่ 8 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัมนาชุมชน 2 นักพัฒนาชุมชน 3
  – แนวข้อสอบชุดที่ 9 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2
  – แนวข้อสอบชุดที่ 10 ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งบุคลากร

 

ผลิตโดย   Think Beyond

จัดจำหน่ายโดย  The Best Center

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg