KP-2089 สอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยฉบับใหม่ล่าสุด

250฿

คำอธิบาย

KP-2089 สอบท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สรุปเนื้อหาพร้อมเฉลยฉบับใหม่ล่าสุด

สารบัญ

– การกำหนดนโยบาย
– การบริหารแผน/โครงการ
– การติดตามผลและการประเมินผลแผน/โครงการ
– ระบบการติดตามผลหรือการกำกับงาน
– การวางแผนการติดตามผลงาน
– กระบวนการวางแผน
– การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
– การกำหนดกลยุทธ์
– การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
– ขั้นตอนการประเมินผลโครงการ
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 4
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 5
– แนวข้อสอบการวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 6
– แนวข้อสอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
– แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2559
– แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
– แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ราคา 250 บาท
จัดทำโดย สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี