คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ปี 64 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

* ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

* ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

* ความรู้เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานประยุกต์

* การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น PHP , HTML , JAVA , Python

* ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล

* ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

* ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

* ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป

* การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

* ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

* การจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล

* ระบบปฏิบัติการและระบบสนับสนุนต่างๆ

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 5