คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64 รูปเล่ม :เย็บแมํกติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532

* ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานการบริหารทรัพยากรบุคล

* การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล

* บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

* การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance organization ; HPO)

* การวางแผนกำลังคน

* การกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบจำแนกตำแหน่ง

* การวิเคราะห์งานและการประเมินคุณภาพงานของตำแหน่ง

* แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.