คู่มือสอบนักวิชาปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. ปี 64 รูปเล่ม:เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

* การบริหารจัดการและการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคชนบท

* การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12(พ.ศ.2560-2564)

* ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน

* ความรู้ด้านการจัดทำแผนงานงบประมาณ

* ความรู้ด้านการจัดทำ โครงการ

* ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ

* แนวข้อสอบแผนงาน โครงการ

* แนวข้อสอบการพัฒนาภาคเกษตรกรรม

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับสารสนเทศ

* แนวข้อสอบการบริหารจัดการ

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์