ดักเก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 64 BC- 36354

290฿

รหัสสินค้า: KP- 36354 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

ดักเก็งข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 64 BC- 36354 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

* คณิตศาสตร์ทั่วไป

* อนุกรม

* เงื่อนไขสัญลักษณ์

* เงื่อนไขภาษา

* วิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง

* การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล

* สรุปเหตุผล

* อุปมาอุปไมย

* วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

* การอ่านบทความและทำความเข้าใจกับบทความ

* การสรุปความและการตีความจากบทความ

* การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา

* การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)

* การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)

* วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

* แนวข้อสอบหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

* แนวข้อสอบพ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539

* ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ

* วิชาภาษาอังกฤษ

* เจาะข้อสอบโครงสร้างหลักไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน(Structure)

* เจาะข้อสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

* เจาะข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ (Reading Comprehension)

* เจาะข้อสอบภาคคำศัพท์ (Vocabulary)

* เจาะข้อสอบการอ่านจดหมาย (Letter )