คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36255

270฿

รหัสสินค้า: KP-36255 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 64 BC-36255 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ.2540

* พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547

* พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538

* แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555

* ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562

* หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

* แนวข้อสอบ เศรษฐกิจพอเพียง

* แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

* แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

*

* ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน

* หลักการพัฒนาชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน

* กระบวนการพัฒนาชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน

* การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

* การวางแผนโครงการ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ

* การติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน

* การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่  “โคก หนอง นา โดเดล”

* ความรู้เกี่ยวกับกองทุนชุมชน

* ความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

* แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

* แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ พัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.