คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 BC-35999

280฿

รหัสสินค้า: KP-35999 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

คู่มือสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปี 64 BC-35999 รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2535

* พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

* แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562

* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

* ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

* ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลกและประชาคมอาเซียน

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒนธรรมชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก และประชาคมอาเซียน