สรุป HIS1003 / HI103 อารยธรรมโลก 64฿

64฿

คำอธิบาย

HIS1003 / HI103 สรุปอารยธรรมโลก
สารบัญ
เนื้อหาประกอบด้วย ตอนที่ 1 อารยธรรมตะวันตกยุคโบราณ บทที่ 1 อารยธรรมอียิปต์ บทที่ 2 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย บทที่ 3 อารยธรรมกรีก บทที่ 4 อารยธรรมโรมัน ตอนที่ 2 อารยธรรมเอเชียใต้ บทที่ 1 ภูมิศาสตร์และอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ บทที่ 2 อารยธรรมยุคพระเวทและยุคมหากาพย์ บทที่ 3 อารยธรรมอินเดีย ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ บทที่ 4 ศาสนาสิกข์ และการเข้ามาของอารยธรรมตะวันตก ตอนที่ 3 อารยธรรมตะวันตกยุคกลาง บทที่ 1 อนารยชนและอาณาจักรแฟรงค์ บทที่ 2 ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์ บทที่ 3 ศาสนาสิกข์ บทที่ 4 อาณาจักรบิแซนทีน บทที่ 5 โลกอิสลาม ตอนที่ 4 อารยธรรมเอเชียตะวันออก บทที่ 1 อารยธรรมจีน บทที่ 2 อารยธรรมญี่ปุ่น บทที่ 3 อารยธรรมเกาหลี ตอนที่ 5 อารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บทที่ 1 พัฒนาทางประวัติศาสตร ์บทที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่าง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับชาติตะวันตก บทที่ 3 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังการได้รับเอกราช ตอนที่ 6 อารยธรรมตะวันตกยุคใหม่ บทที่ 1 เรอแนสซองส์ (ค.ศ. 1350 – 1600) บทที่ 2 โลกยุคใหม่ บทที่ 3 โลกภายใต้อำนาจของชาวตะวันตก บทที่ 4 สงครามกับการปฏิวัติ สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้ – สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ – สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น – ชี้จุด ประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ – ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่ เหมาะสำหรับ – นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย – นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

*

*

*

*

*

* บริการเป็นรูปเล่ม และเป็นไฟล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg