ตำราเรียน ม. ราม THA1001 (TH101) 62204 ลักษณะภาษาไทย

56฿

คำอธิบาย

ประกอบด้วย
ภาคที่ 1 คำ
บทที่ 1 ระบบเสียงของไทย
บทที่ 2 ความหมายของคำ
ภาคที่ 2 การสร้างคำ
บทที่ 1 การสร้างคำ
บทที่ 2 คำเกิดใหม่
ภาคที่ 3 การสร้างประโยค
บทที่ 1 ลักษณะประโยคของไทย
บทที่ 2 การเรียงลำดับคำในประโยค
บทที่ 3 การจำแนกคำ
ภาคที่ 4 การใช้ถ้อยคำ
บทที่ 1 ราชาศัพท์
บทที่ 2 ภาษาสุภาพ

ภาคผนวก การเขียนสะกดการันต์ และการอ่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก1 kg