คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553

* พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพระราชกำหนดการประมง 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

* พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* แนวข้อสอบพ.ร.บ.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558

* ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและสัตว์น้ำทะเล

* ความรู้งานด้านประมงน้ำจืด

* ความรู้งานด้านประมงทะเล

* ความรู้งานด้านประมงชายฝั่ง

* ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 1.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 2.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 3.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 4.

* แนวข้อสอบประมง ชุดที่ 5.

* แนวข้อสอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง