คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 64

270฿

คำอธิบาย

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ปี 64 รูปเล่ม : เย็บแม๊กติดเทปข้าง (ปกอ่อน)
สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

* พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

* แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550

* พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

* แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562

* ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

* แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560

* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

* แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

* ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางสถิติ

* การสุ่มตัวอย่าง (sampling)

* การวิจัยและสถิติ

* การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ

* การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการแปลผลข้อมูล

* การประมวลผลข้อมูล การนำเสนอข้อมูล

* การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

* การส่งเสริมวิชาการทางด้านสถิติ

* แนวข้อสอบความรู้ด้าน สถิติ.

* แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

* เทคนิคการสอบสัมภาษณ์